style2

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMAÇ:

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı Hacettepe Üniversitesi’ne kayıtlı önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve görüşlerini belirleyerek, haklarını gözetmek, yönetim geliştirilmesinde, öğrencilerin organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulacak Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Temsilciler Konseyi’nin kuruluş ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM:

MADDE 2- Bu Yönerge; Hacettepe Üniversitesi’ndeki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini temsil etme yetkisiyle kurulacak olan Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Temsilciler Konseyinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

DAYANAK:

MADDE 3- Bu yönerge ‘Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942) 7.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Bahsi geçen yönetmelik ise 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR:

MADDE 4- Bu Yönergede geçen;

a) Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Konseyi: Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları öğrenci birliğini,

b) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi: Hacettepe Üniversitesi’nin; fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki her bir bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrencilerinin, kendi aralarından, bulundukları bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrencilerini, Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,

c) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu: Hacettepe Üniversitesi’nin; fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

d) Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi: Hacettepe Üniversitesi’nin; fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrenci temsilcilerinin, kendi aralarından, bulundukları fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu veya enstitü öğrencilerini Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,

e) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: Hacettepe Üniversitesi’nin fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

f) Öğrenci Konseyi Kurultayı: Hacettepe Üniversitesi’nin fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinin katılımıyla, her yıl Kasım ayında gerçekleştirilen Öğrenci Konseyinin genel kurul toplantısını,

g) Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu: Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda gündem maddelerinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyleri Yönetmeliği ve Hacettepe Üniversitesi’nin konuya ilişkin hazırladığı bu yönerge hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için Öğrenci Konseyi Genel Kurulunca seçilen kurulu,

h) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Öğrenci Konseyinin yönetim organını,

i) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Öğrenci Konseyinin denetleme organını,

j) Öğrenci Konseyi Başkanı: Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu’nun başkanını,

k) Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi: Türkiye’deki yükseköğretim kurumları öğrenci konseyleri başkanlarının bir araya gelerek kurduğu öğrenci birliğini ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Öğrenci Konseyi

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Öğrenci temsilcileri seçimlerine ilişkin genel esaslar

MADDE 5- Hacettepe Üniversitesi’nde Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, rektörlük tarafından belirlenen bir süre ve program içerisinde ilgili yılın Kasım ayında gerçekleştirilir. Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde temsilci seçilmemiş olur. Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce adaylıklarını ilan ederler ve seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler.

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler

MADDE 6- Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması.

e) Lisans öğrencilik süresinin normal eğitim süresini aşmamış olması, Hacettepe Üniversitesi’ne Dikey Geçiş Sistemi (DGS) ile kayıt olmamış olması,

f) Eğer geçmiş dönemlerde fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitü temsilciliği yapmış ise yapılan "Öğrenci Konseyi Kurultayı" na (Öğrenci Temsilciler Konseyi Yönetim Kurulu seçimine) (temsilciliğini yaptığı ilgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitü adına) katılmış, oy kullanmış olması, seçimi terk etmemiş olması, şartları aranır.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Organları

Öğrenci konseyi organları

MADDE 7- Öğrenci Konseyi Organları, "Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi", "Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu", "Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi", “Engelli Öğrenci Temsilcisi ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Temsilcisi”, "Öğrenci Konseyi Genel Kurulu", "Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu", "Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu", "Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu" ve "Öğrenci Konseyi Başkanı"ndan oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi

Öğrenci temsilcisi seçimi

MADDE 8- Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi, Hacettepe Üniversitesi’nin

a) Fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarındaki her bir bölüm,

b) Meslek yüksekokullarındaki her bir program,

c) Enstitülerindeki her bir anabilim dalı/anasanat dalı,

d) Bölümlerindeki program/anabilim dalı/anasanat dalına öğrenci alınan fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarda ise, her bir program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencileri sınıflarından sınıf temsilcilerini belirler. Sınıf temsilcisi adayları adaylıklarını en geç bir gün önceden Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Başkanlığı’na bildirmek zorundadır. Seçim sandıklarının başında Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Başkanlığı’nca belirlenen ‘öğrenci olmayan’ bir görevli beklemek zorundadır, oylar imza karşılığı kapalı verilir sayım açık yapılır.

Sınıf temsilcileri, kendi aralarından Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Başkanı Başkan Yardımcısı ya da Sekreteri başkanlığında Öğrenci Temsilcisini ve iki yıl için seçerler. Oyların eşitliği halinde sınıflarında oy aldıkları kişi sayısının, sınıflarında seçime katılan kişi sayısına oranı fazla olan temsilci Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi seçilir. Bir temsilci en fazla üst üste iki dönem görev yapabilir. Temsilcinin iki dönem üst üste görev yapmak için seçildikten sonra görevinden istifa etmesi; istifasından sonra seçim yapılmamış ise temsilciye üst üste iki dönemden sonra görev yapma hakkı tanımaz.

Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalına kayıtlı öğrencilerin sınıflarında (varsa ikinci öğretim öğrencilerinin sınıfları dahil) en az %60’ ının, ikinci turda ise en az %50’sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim yapılamaz ise üçüncü turda katılma şartı aranmaz. Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir.

Öğrenci temsilcisinin görevleri

MADDE 9- Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:

a) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,

b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve uygulamalarını izlemek,

c) Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerin Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda kendi bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerini temsil etmek,

d) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyinin ve Hacettepe Üniversitesi’nin ilgili yönetim organlarına iletmek,

e) Kendi bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

f) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrencilerle bu birimlerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek,

g) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrenci etkinliklerini koordine etmek,

h) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalının akademik toplantılarına katılmak.

i) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalının Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu

Öğrenci temsilcileri kurulu

MADDE 10- Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, Hacettepe Üniversitesi’nin:

a) Fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarında bölüm,

b) Meslek yüksekokullarında program,

c) Enstitülerinde anabilim dalı/anasanat dalı,

d) Bölümlerindeki program/anabilim dalı/anasanat dalına öğrenci alınan fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarında ise, program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşur ve Hacettepe Üniversitesi’nin ilgili akademik birimlerinde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütür. Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, ilgili Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu veya Enstitü Öğrenci Temsilcisinin başkanlığında ayda en az bir defa toplanır. Toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce kurul başkanı tarafından öğrenci temsilcilerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için temsilci üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu belirleyicidir.

Öğrenci temsilcileri kurulunun görevleri

MADDE 11- Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci Konseyi’nin aldığı kararların, temsilcilerce birimlerinde duyurulması için çalışmalar yapmak ve uygulamalarını izlemek,

b) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dallarının sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak,

c) Bulundukları fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu ve enstitülerde ortak öğrenci etkinlikleri oluşturmak ve koordine etmek,

d) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalları öğrencileri arasında iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,

e) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalları öğrencileri ile ilgili birimlerin akademik ve yönetim organları arasındaki iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,

f) Çalışmaları ile ilgili raporlar hazırlamak ve arşiv oluşturmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu, Enstitü Öğrenci Temsilcisi

Öğrenci temsilcisi

MADDE 12- Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi, Hacettepe Üniversitesi’nin:

a) Fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarındaki bölüm,

b) Meslek yüksekokullarındaki program,

c) Enstitülerindeki anabilim dalı/anasanat dalı,

d) Bölümlerindeki program/anabilim dalı/anasanat dalına öğrenci alınan fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarda ise, program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir. Sadece bir bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı bulunan fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu veya enstitülerde, var olan Bölüm/Program/Anabilim Dalı veya Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi, söz konusu fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu veya enstitünün temsilcisi olarak görev yapar. Bir temsilci en fazla üst üste iki dönem görev yapabilir. Bahsi geçen farklı Fakülte, yüksekokul veya konservatuvar temsilcilikleri için değil aynı görev için en fazla üst üste iki dönem görev yapabilir anlamına gelmektedir. Bir temsilci en fazla üst üste iki dönem görev yapabilir. Temsilcinin iki dönem üst üste görev yapmak için seçildikten sonra görevinden istifa etmesi; istifasından sonra seçim yapılmamış ise temsilciye üst üste iki dönemden sonra görev yapma hakkı tanımaz.

Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, yükseköğretim kurumunun ilgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüsünde bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir. Yeni temsilci seçilinceye kadar, fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitü öğrenci temsilciliğine, yükseköğretim kurumunun ilgili fakülte yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüsündeki Bölüm/Program, Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.

Öğrenci temsilcisinin görevleri

MADDE 13- Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:

a) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,

b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları, temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüde duyurmak ve uygulamaları izlemek,

c) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüde öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyi’nin ve Hacettepe Üniversitesi’nin ilgili yönetim organlarına iletmek,

d) Bulunduğu fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

e) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüde öğrenci etkinliklerini koordine etmek,

f) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüdeki Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve kurulda alınan kararları yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek,

g) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında, temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün yönetim kurulu ve akademik kurul toplantılarına katılmak.

ALTINCI BÖLÜM

Yabancı Uyruklu ve Engelli Öğrenci Temsilcisi

MADDE 14- Yabancı Uyruklu ve Engelli Öğrenci Temsilcisi, Hacettepe Üniversitesi’nin:

a)Yabancı uyruklu öğrencilerinin,

b)Engelli öğrencilerinin temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı yabancı uyruklu ve engelli kayıtlı öğrencilerin (varsa ikinci öğretim öğrencileri dahil) en az %60’ ının, ikinci turda ise en az %50’sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim yapılamaz ise üçüncü turda katılma şartı aranmaz. Yapılacak seçimlerin yeri ve tarihi ‘Öğrenci Kurultayı’na yani Kasım ayına kadar Hacettepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Koordinatörlüğü ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Koordinatörlüğü’nce ayrı ayrı belirlenir. Katılan öğrencilerin oy çokluğuna göre seçim yapılır. Bir temsilci en fazla üst üste iki dönem görev yapabilir. Temsilcinin iki dönem üst üste görev yapmak için seçildikten sonra görevinden istifa etmesi; istifasından sonra seçim yapılmamış ise temsilciye üst üste iki dönemden sonra görev yapma hakkı tanımaz. Yabancı Uyruklu Öğrenci Temsilcisi ve Engelli Öğrenci Temsilcisi Öğrenci Kurultayı’nda oy hakkına sahip değildir ancak Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyesidirler.

Öğrenci Temsilcisinin Görevleri

MADDE 15- Yabancı Uyruklu ve Engelli Öğrenci Temsilcilerinin görevleri şunlardır:

a) Temsil ettiği öğrencilerle birlikte Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,

b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği öğrencilere duyurmak ve uygulamalarını izlemek,

c) Temsil ettiği öğrencilerin bağlı bulunduğu kurumların (koordinatörlüklerin) toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda kendi öğrencilerini temsil etmek,

d) Temsil ettiği öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyinin ve Hacettepe Üniversitesi’nin ilgili yönetim organlarına iletmek,

e) Kendi öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

f) Temsil ettiği öğrencilerle öğrencilerin bağlı olduğu birimlerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek,

g) Temsil ettiği öğrenci etkinliklerini koordine etmek,

h) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği öğrencilerin bağlı olduğu birimlerin yönetim kurulu toplantılarına katılmak.

YEDİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu

Öğrenci konseyi genel kurulu

MADDE 16- Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Hacettepe Üniversitesi’nin fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitülerinin öğrenci temsilcilerinden oluşur ve Öğrenci Konseyinde en yüksek karar organıdır.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun toplanabilmesi için üyelerinin salt çoğunluğunun toplantıya katılması gerekir.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, her yıl en az bir kere ve birincisi Kasım ayında olmak üzere bağlı bulunduğu ilgili yükseköğretim kurumunun "Öğrenci Konseyi Kurultayı" adıyla olağan olarak toplanır ve Öğrenci Konseyi organlarını oluşturur. Öğrenci Konseyi Kurultayı (Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu belirlenmesi) sonrasında yapılan herhangi bir Genel Kurul’a katılan her Hacettepe Üniversitesi öğrencisi hiçbir şart aranmaksızın Genel Kurulun doğal üyesi sayılacaktır.

Öğrenci Konseyi Kurultayı ve gündemi, Öğrenci Konseyi Başkanı tarafından en az onbeş gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine bu Yönetmelikte belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır. Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda organların oluşturulması kararları, toplantıya katılanların salt çoğunluğu, gizli oylama ve açık sayım ile; bunların dışındaki kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile alınır.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun kararı veya Genel Kurul üyelerinin 1/4'ünün yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu durumlarda Genel Kurul toplantısı en geç onbeş gün içerisinde gerçekleştirilir. Öğrenci Konseyinin olağanüstü yapılan Genel Kurul toplantılarını ve gündemini Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu belirler ve yürütür.

Öğrenci konseyi genel kurulunun görevleri

MADDE 17- Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci Konseyi Başkanını seçmek,

b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

c) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu üyelerini seçmek,

d) Öğrenci Konseyinin ve bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumu öğrencilerinin sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak,

e) Öğrenci Konseyinin dönem hedeflerini belirlemek.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu

Öğrenci konseyi kurultayı divan kurulu

MADDE 18- Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayında düzenlenen Öğrenci Konseyi Kurultayında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla seçtiği bir başkan ve iki başkan yardımcısından oluşur. Divan Kurulu üyeleri, Öğrenci Konseyi Yönetim ve Denetleme Kurulu seçimlerinde aday olamazlar.

Öğrenci konseyi kurultayı divan kurulunun görevleri

MADDE 19- Öğrenci Konseyi Divan Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda gündemi yürütmek,

b) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerine aday olacaklar için ayrı ayrı seçim pusulası hazırlamak,

c) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin gizli oylama ve açık sayım ile gerçekleştirilmesini sağlamak,

d) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin oylama sonuçlarını ve seçilenleri, Öğrenci Konseyi Kurultayında ilan etmek. Kurultayı, yeni seçilen Öğrenci Konseyi Başkanının konuşması ile kapatıp, kapanış bildirgesini hazırlayarak ilgili rektörlüğe sunmak.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu

Öğrenci konseyi yönetim kurulu

MADDE 20 - Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçtiği; başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman, halkla ilişkiler ve bilişim sorumlusu, dış ilişkiler sorumlusu, çalışma grupları sorumlusu, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere toplam dokuz öğrenciden ve Hacettepe Üniversitesi engelli öğrenci temsilcisi ve yabancı uyruklu öğrenci temsilcisi ile birlikte on bir öğrenciden oluşur. Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’nda bu sayıyı oluşturacak yeterli temsilci olmaması durumunda başkan, genel sekreter, sayman, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere beş öğrenciden oluşur. Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu’nun gerek görmesi halinde herhangi bir Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı/ Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü temsilciliği niteliği aranmaksızın Genel Kurul üyelerinden ‘başkan danışmanı’ Yönetim Kurulu üyelerinin oylaması ile seçilir eşitlik durumunda başkanın kararı esas alınır. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’na karşı sorumludur.

Herhangi bir sebepten ötürü her yıl Kasım ayında yapılan Öğrenci Konseyi Kurultayı’nın (yapılan seçimin iptali, yönetimin feshedilmesi vb. nedenlerden dolayı Kurultay’ın geçerliliğini yitirmesi veya geçersiz sayılması) tekrar yapılması (Yönetim ve Denetleme Kurulu seçimi) Güz Dönemi’nden sonra Bahar Dönemi’nde gerçekleşmiş ise göreve gelen Yönetim ve Denetleme Kurulu mezun olan ve istifa eden üyeleri hariç Yönetim Kurulu, üyelerinde hiçbir koşul aranmaksızın (üst üste iki dönemden fazla Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı/ Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü temsilciliği görevi yapıyor dahi olsalar.) görevine seçildiği yıldan sonraki bir yıl daha devam eder. Kasım’da ihtiyaç olursa göreve devam etmeyen Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda seçim yapılır.Bahar döneminde göreve gelen Yönetim Kurulu üyelerinin temsilcisi oldukları Fakülte / Yüksekokul / Konservatuvar / Meslek Yüksekokulu/Enstitüde diğer yıl seçim yapılmaksızın Yönetim Kurulu üyeleri temsilcilik görevlerine devam ederler.

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Başkanının yönetiminde ayda en az bir kez toplanır. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce başkan tarafından Yönetim Kurulu üyelerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için kurul üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Başkanın toplantılara katılamadığı durumlarda başkan yardımcısı, başkan yardımcısının olmadığı hallerde başkanın belirleyeceği bir Yönetim Kurulu üyesi bu görevi yürütür ve oy kullanabilir. Oylarda eşitlik durumunda başkanın oyu, başkanın olmadığı toplantılarda bu görevi yürüten başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyesinin oyu belirleyicidir.

Öğrenci konseyi yönetim kurulunun görevleri

MADDE 21- Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak,

b) Yükseköğretim kurumundaki öğrencilerin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek,

c) Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere yükseköğretim kurumu içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek,

d) Ulusal ve uluslararası "Eğitim ve Gençlik Programları"na öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapmak,

e) Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek,

f) Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak,

g) Çalışmaları hakkında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerini bilgilendirmek,

h) Ulusal Öğrenci Konseyinin kararlarını bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumunda duyurmak ve izlemek,

i) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak.

ONUNCU BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu

Öğrenci konseyi denetleme kurulu

MADDE 22- Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, görev süresi bitmekte olan ve öğrenciliği en az iki yıl daha devam edecek olan Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri arasından, yeterli Yönetim Kurulu üyesi olmaması durumunda, aynı şartlarda, Genel Kurul üyeleri arasından, seçime katılanların, salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir. Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, bir başkan ve iki üyeden oluşur.

Öğrenci konseyi denetleme kurulunun görevleri

MADDE 23- Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun bu Yönetmelik hükümlerine, ilgili yüksek-öğretim kurumunun hazırlayacağı yönergelere ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulu kararlarına göre çalışıp çalışmadığını denetlemek,

b) Yaptığı çalışmalar hakkında ilgili yükseköğretim kurumunun rektörlüğünü ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulunu bilgilendirmek.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Başkanı

Öğrenci konseyi başkanı

MADDE 24-Öğrenci Konseyi Başkanı, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, kurul üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir. Herhangi bir sebepten ötürü ilgili yıl Kasım ayında yapılan Öğrenci Konseyi Kurultayı’nın (yapılan seçimin iptali, yönetimin feshedilmesi vb. nedenlerden dolayı Kurultay’ın geçerliliğini yitirmesi veya geçersiz sayılması) tekrar yapılması (Yönetim ve Denetleme Kurulu seçimi) Güz Dönemi’nden sonra Bahar Dönemi’nde gerçekleşmiş ise göreve gelen başkan hiçbir koşul aranmaksızın (üst üste iki dönemden fazla Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı/ Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü temsilciliği görevi yapıyor dahi olsalar.) görevine seçildiği yıldan sonraki bir yıl daha devam eder. Temsilcisi olduğu Fakülte / Yüksekokul / Konservatuvar / Meslek Yüksekokulu/Enstitüde diğer yıl seçim yapılmaksızın başkan görevlerine devam ederler.

Konsey Başkanının seçilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle bir ay içinde yeni bir başkan seçilir. Yeni başkan seçilinceye kadar Öğrenci Konseyi Başkanlığına Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.

Öğrenci konseyi başkanının görevleri

MADDE 25- Öğrenci Konseyi Başkanının görevleri şunlardır: a) Kendi yükseköğretim kurumu öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve bu toplantılara başkanlık yapmak,

c) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek,

d) Görev süresi bitiminde bir yıllık faaliyet raporunu bir sonraki Öğrenci Konseyi Kurultayında sunmak,

e) Öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında ilgili yükseköğretim kurumunun senato ve yönetim kurulu toplantılarına katılmak. Başkanın katılamadığı durumlarda, başkan yardımcısı veya başkanın belirleyeceği bir yönetim kurulu üyesi toplantılara katılır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci temsilciliği görevinin sona ermesi

MADDE 26- Mezuniyet veya başka bir nedenle yükseköğretim kurumundan ilişiği kesilen ya da 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre, haklarında uzaklaştırma veya çıkarma cezası kesinleşen Öğrenci Konseyleri temsilcilerinin, öğrenci temsilciliği, üyeliği ve buna bağlı tüm görevleri sona erer.

Öğrenci konseyine oda, araç ve gereç tahsisi

MADDE 27- Öğrenci Konseyi’ne, bu Yönergede yer alan görevleri gerçekleştirmek amacıyla Hacettepe Üniversitesi tarafından, kurum içinde uygun görülen bir oda tahsis edilir ve çalışmaları için gerekli araç ve gereç sağlanır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 28- Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 29- Bu Yönerge hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

© 2015 Tüm Hakları Saklıdır | Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Temsilciler Konseyi